Περιγραφή έργου

Σκοπός του έργου

Σκοπός του έργου είναι η παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης στην Ελλάδα, σε επίπεδο στρατηγικού σχεδιασμού και υλοποίησης έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Περιφέρειες και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και η επισκόπηση της προόδου που έχει σημειωθεί στον τομέα αυτό σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καθώς και η αποτύπωση των δεξιοτήτων των υπαλλήλων και το επίπεδο ωρίμανσης/ ετοιμότητας για την εισαγωγή νέων έργων ΤΠΕ, των Περιφερειών και των ΟΤΑ.

Επιμέρους στόχοι του έργου

Οι επιμέρους στόχοι του έργου συνοψίζονται στα κάτωθι σημεία:

1. Η ολοκληρωμένη παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης στην Ελλάδα.

Η αποτύπωση αυτή θα γίνει σε επίπεδο:

  • στρατηγικού σχεδιασμού,
  • υλοποίησης έργων για τον εκσυγχρονισμό της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης,
  • αξιολόγησης των προσφερόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

2. Η διενέργεια έρευνας για την αποτύπωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των Περιφερειών και των ΟΤΑ στη χρήση των ΤΠΕ.

Η έρευνα αυτή θα αναδείξει τα σημεία στα οποία θα πρέπει να εστιάσουν τις δράσεις τους οι φορείς της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειμένου οι εργαζόμενοι σε αυτούς να αναπτύξουν τις δεξιότητες που θα συμβάλλουν ώστε να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της ΚτΠ και να λειτουργήσουν αποτελεσματικά σε ένα νέο ψηφιακό περιβάλλον.

3. Η επισκόπηση του ευρωπαϊκού και διεθνούς περιβάλλοντος αναφορικά με την πρόοδο που έχουν σημειώσει οι χώρες του εξωτερικού στη χρήση ΤΠΕ σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και η συγκέντρωση Βέλτιστων Πρακτικών.

Η αποτύπωση Βέλτιστων Πρακτικών θα αναδείξει τους τομείς προτεραιότητας διεθνώς, αποτελώντας ταυτόχρονα σημείο αναφοράς για την επιλογή τους από την Ελλάδα. Στην έρευνα αυτή ο Ανάδοχος θα εξετάσεις τις ακόλουθες χώρες: κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 25 (ΕΕ25), Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Κορέα, Αυστραλία, Καναδάς, Σιγκαπούρη, Βραζιλία, τρεις (3) μεσογειακές χώρες εκτός ΕΕ25.

4. Η διενέργεια έρευνας για την αποτύπωση του επιπέδου ωρίμανσης/ ετοιμότητας των Περιφερειών και των ΟΤΑ για την εισαγωγή νέων έργων ΤΠΕ.

Η έρευνα αυτή θα αποτυπώνει το επίπεδο ωρίμανσης/ ετοιμότητας των Περιφερειών και των ΟΤΑ για εισαγωγή και υλοποίηση έργων ΤΠΕ και θα αναδείξει τρόπους με τους οποίους η κεντρική διοίκηση και άλλοι σχετικοί με τη ψηφιακή στρατηγική φορείς μπορούν να παρέχουν κίνητρα και υποστήριξη σε εκπροσώπους των Περιφερειών και των ΟΤΑ για την έναρξη και υιοθέτηση νέων έργων ΤΠΕ.

Powered by WordPress | Save more on Free CellPhones Online. | Thanks to Current Mortgage Rates, Credit Card Offers and Credit Repair