Στόχοι έργου

Οι στόχοι του έργου ήταν:

  1. Η διενέργεια μίας συνολικής μελέτης, που θα παρουσιάζει την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα σε επίπεδο στρατηγικού σχεδιασμού και υλοποίησης έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Περιφέρειες και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)
  2. Αποτύπωση της προόδου ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο και την αναγνώριση των βέλτιστων πρακτικών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο σε 26 χώρες
  3. Αποτύπωση του επιπέδου ωρίμανσης/ ετοιμότητας των Περιφερειών και των ΟΤΑ για την εισαγωγή νέων έργων ΤΠΕ.

Το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, έχει αναλάβει τμήμα της φάσης 1 και ολόκληρη τη φάση 3 του έργου.

Powered by WordPress | Save more on Free CellPhones Online. | Thanks to Current Mortgage Rates, Credit Card Offers and Credit Repair