Παραδοτέα έργου

Π01: Αναφορά για την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα.- Συγκέντρωση κειμένων στρατηγικής και σχετικών μελετών


Π02: Έκθεση αναφοράς για τις εφαρμογές και τα συστήματα οργανωτικής υποστήριξης (back-office) των φορέων περιφερειακής διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης


Π03: Έκθεση αναφοράς για τις υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που παρέχονται από τις Περιφέρειες και τους ΟΤΑ σε πολίτες και επιχειρήσεις


Π04: Έρευνα για τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού των Περιφερειών και των ΟΤΑ στη χρήση ΤΠΕ


Π05: Έκθεση επισκόπησης διεθνούς περιβάλλοντος – Καταγραφή και αξιολόγηση Βέλτιστων Πρακτικών


Π06: Έρευνα για την αποτύπωση του επιπέδου ωρίμανσης / ετοιμότητας των περιφερειών και των ΟΤΑ για την εισαγωγή νέων έργων ΤΠΕ


Π07: Τελική έκθεση – Σύνοψη αποτελεσμάτων της Μελέτης (executive summary)


Π08: Βάση Δεδομένων

Powered by WordPress | Save more on Free CellPhones Online. | Thanks to Current Mortgage Rates, Credit Card Offers and Credit Repair