Interreg III - MIS Post Graduate Program - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ-ΩΦΕΛΗ

Interresting

Δείτε το προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών το οποίο συντάχθηκε στα πλαίσια του δεύτερης δράσης.
 
HOME arrow ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ-ΩΦΕΛΗ
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ-ΩΦΕΛΗ Εκτύπωση

Το προτεινόμενο έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη και του Πανεπιστημίου St.Clement of Ohrid στη ΠΓΔΜ για την ανάπτυξη κοινού μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Αντικείμενο των κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών είναι η παροχή εξειδικευμένων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου προς πτυχιούχους ΑΕΙ, στον τομέα των Πληροφοριακών Συστημάτων.  Ως άμεσοι στόχοι κρίνονται η καταγραφή των αναγκών της αγοράς εργασίας, η στενή παρακολούθηση της επιστημονικής έρευνας, η συνεργασία με παραγωγικούς φορείς (διεθνείς, εθνικούς, ιδιωτικούς, δημόσιους), η αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής, του διδακτικού υλικού και του διδακτικού/ερευνητικού προσωπικού και η εξασφάλιση φοιτητικής μέριμνας που θα προσαρμόσει το ΠΜΣ στα νέα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα. 

Το προτεινόμενο έργο ανταποκρίνεται πλήρως στην αποστολή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης για «άμβλυνση των ανισοτήτων όσον αφορά την ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο μεταξύ των διαφόρων περιοχών» αλλά και για «διόρθωση των κυριοτέρων περιφερειακών ανισοτήτων στην Κοινότητα, χάρη στη συμμετοχή, στην ανάπτυξη και στη διαρθρωτική προσαρμογή των αναπτυξιακά καθυστερημένων περιφερειών».

Αντικειμενικός στόχος του ΠΜΣ είναι η στελέχωση των εθνικών και διεθνών παραγωγικών φορέων με ανθρώπινο δυναμικό ικανό να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Η σημερινή πραγματικότητα, δεν επιτρέπει στα ΑΕΙ της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας να ανταγωνιστούν ισάξια τα αντίστοιχα ιδρύματα του εξωτερικού.  Χρειάζεται επομένως ένα ολοκληρωμένο πακέτο εργασιών που θα οδηγήσει στην αύξηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας, μέσα από την αναβάθμιση του προγράμματος σπουδών και του εξοπλισμού, τη προώθηση της επιστημονικής έρευνας και την εξασφάλιση ίσων δικαιωμάτων για εκπαίδευση και κατάρτιση.  Επίσης, κρίνεται αναγκαίο να δημιουργηθούν πακέτα εργασίας που θα εξασφαλίζουν τη δια βίου εκπαίδευση και τη συνεχή επικαιροποίηση της γνώσης, ώστε να προλαμβάνονται και να αντιμετωπίζονται οι νέες εξελίξεις. Στην επίτευξη του παραπάνω στόχου θα συνδράμει αποφασιστικά η ανάπτυξη δικτύων επικοινωνίας με το αντιστοιχο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Πληροφοριακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η αναβάθμιση ενός ΠΜΣ είναι άμεσα συνυφασμένη με την διεθνή κοινωνική και οικονομική εξέλιξη, η οποία επιτάσσει τη κοινή πορεία και τη συνεργασία σε διεθνές επίπεδο. Οι αναπτυσσόμενες χώρες οφείλουν να συμβαδίσουν με τις εξελίξεις που διαδραματίζονται και καθιερώνονται από τις βιομηχανικές χώρες, μέσα στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης και της κοινής αγοράς εργασίας.   Η αναζήτηση ειδικά καταρτισμένου προσωπικού και η ανάγκη για ειδικευμένο δυναμικό από δημόσιους και ιδιωτικούς, εθνικούς και διεθνείς παραγωγικούς φορείς εντείνει την υποχρέωση των ανώτατων ιδρυμάτων να προετοιμάσει το κατάλληλο επιστημονικό και τεχνικό δυναμικό που να μπορεί να ανταποκριθεί στο νέο γίγνεσθαι των επιχειρήσεων.

Ως αναμενόμενο αποτέλεσμα αναμένεται η προετοιμασία ενός Μεταπτυχιακού προγράμματος το οποίο θα είναι ισάξιο και εφάμιλλο με τα αντίστοιχα προγράμματα του εξωτερικού και του οποίου οι απόφοιτοι θα μπορούν να συναγωνιστούν θεμιτά τους συναδέλφους τους στο εξωτερικό. Επιπλέον η προετοιμασία ενός νέου αναβαθμισμένου ΠΜΣ θα συμβάλει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της ΠΓΔΜ, καθώς θα μπορεί να στελεχώνει τις τοπικές επιχειρήσεις με απόφοιτους στους οποίους θα έχει παραχθεί υψηλό επίπεδο κατάρτισης και να συμβαδίσει με τις διεθνείς εξελίξεις, τη νέα τάξη πραγμάτων, τις ανάγκες της αγοράς και τις προσδοκίες των άμεσα ενδιαφερόμενων. Τέλος σημαντικό θα είναι το όφελος και για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας δεδομένου ότι θα δοθεί η δυνατότητα της αναμόρφωσης του προγράμματος με βάση τα νέα δεδομένα που θα προκύψουν από τις μελέτες, ώστε οι απόφοιτοι του τμήματος να έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τις συνθήκες που διαμορφώνονται στα γειτονικά κράτη. Η Κοινωνία της Πληροφορίας επιτάσσει τον εκσυγχρονισμό και τη συνεχή εξέλιξη, ενώ παράλληλα καταδικάζει τη στασιμότητα. 

Άμεσα ωφελούμενοι της διασυνορικής αυτής συνεργασίας θεωρούνται:

I.          Τα Πανεπιστήμια που θα συνεργαστούν για την υλοποίηση του έργου, δεδομένου ότι θα έχουν αναμορφώσει το πρόγραμμα σπουδών. Παράλληλα έχοντας αναβαθμίσει τη ποιότητα του έμψυχου δυναμικού τους θα συνεχίσουν να επιδιώκουν τον διαρκή εκσυγχρονισμό και τη συμμόρφωσή τους με το διεθνές γίγνεσθαι, επιτυγχάνοντας συνεχώς νέες συνεργασίες και παράγοντας ερευνητικό έργο.

II.         Οι μελλοντικοί απόφοιτοι του αναβαθμισμένου ΠΜΣ οι οποίοι θα απορροφηθούν από τη διεθνή αγορά εργασίας.  Με δεδομένο ότι ο άξονας του νέου ΠΜΣ στρέφεται γύρω από τις συγκεκριμένες ανάγκες των επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας, οι οποιες θα προκύψουν μετά από έρευνα, οι αυριανοί απόφοιτοι του μεταπτυχιακού θα μπορούν να συναγωνιστούν τους συναδέλφους τους στο εξωτερικό σε περιοχές επιστημονικής αιχμής.               

Έμμεσα ωφελούμενοι είναι οι επιχειρήσεις και γενικότερα το κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον στο οποίο θα ενταχθούν οι απόφοιτοι του νέου τμήματος. Η πίεση που ασκεί η παγκοσμιοποίηση στις αναπτυσσόμενες κυρίως χώρες, ανοίγει το δρόμο στα ακαδημαϊκά ιδρύματα να αναμορφώσουν και να προσαρμόσουν τα προγράμματα σπουδών τους ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες και απαιτήσεις της σύγχρονης διεθνής οικονομίας.  Με δεδομένο το γεγονός ότι η κατάρτιση των φοιτητών θα βασίζεται στις ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης σε διεθνές και τοπικό επίπεδο, έμμεσα επωφελούμενοι θεωρούνται οι εργοδότες που θα στελεχώσουν τις επιχειρήσεις τους με ανθρώπινο δυναμικό ικανό να αντεπεξέλθει στις σύγχρονες απαιτήσεις και τον διεθνή ανταγωνισμό.  Η πρόσληψη άρτια εκπαιδευμένου προσωπικού στη χρήση των ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις οδηγεί σε αύξηση της παραγωγικότητας και, επακόλουθα, σε βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους. Ωφελούνται οι επιχειρήσεις και των δύο χωρών, καθώς υπάρχει ζήτηση για ικανά στελέχη από τη παγκόσμια αγορά εργασίας.  Προωθούνται επίσης οι συνεργασίες επιχειρήσεων μεταξύ των δύο χωρών, καθώς αναβαθμίζεται η παραγωγικότητα τους και η πληρότητά τους από ικανά στελέχη.  Επίσης αναμένονται οφέλη και στη διακυβέρνηση που θα οδηγήσουν στην παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών στον πολίτη. Παράλληλα δημιουργείται μία νέα οικονομία βασισμένη στη γνώση, και αναβαθμίζεται ο ρόλος του ανθρώπινου δυναμικού και η εισαγωγή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στις επιχειρήσεις συμβάλλει στο ξεκίνημα νέων επιχειρήσεων