Гърция – Университет на Македония

Контекст

От началото на икономическата криза в Гърция през 2009 г. (която е част от продължаващата европейска дългова криза) гръцките младежи са постоянно изправени пред нарастващите нива на безработица, широко разпространена несигурност и социалното изключване. Въпреки, че гръцкото правителство е подложено на натиск да преструктурира гръцкия пазар на заетостта и социалните системи в рамките на Европейската стратегия за заетост, степента на младежката безработица в Гърция в момента е близо 60% и гръцките младежи имат само две възможности; да чакат “чудото”, което ще направи живота им по-добър или просто да изберат да се преместят в чужбина, за да си осигурят по-добри условия за живот.

В същото време през последните години използването на социалните медии показва високо нарастване в Гърция. Twitter е третата най-популярна социална в началото на 2018, но с много по-ниски стойности в сравнение с най-популярната социална медия в Гърция, Facebook. Facebook е посочена като най-популярната социална медия в Гърция (86.32%), следвани от Pinterest (5.31%) и Twitter (3.14%) [1]. Освен това, според неотдавнашен доклад, публикуван от Института Ройтерс през 2017 г. [2], Гърция се характеризира с “високо използване на социални медии за новини и изключителна разпокъсаност на пазара на онлайн новини”.

Но за какво гръцките младежи в Twitter? Засегнати от икономическата криза в Гърция през последните години, публичният дискурс е основно фокусиран върху причините, последиците и начините, по които обществеността може да се изправи срещу кризата. Този дискурс намира отражение в Twitter разговорите, който младите хора създават наред с основните политически дискусии.

Предизивикателство

Гръцкият пилот по проекта използва за насърчаване на политически дискусии между политиците и младите хора темата за финансовата криза в страната напълно. Гърция е страна, която се класира сравнително ниско според индекса на електронно участие на ООН (ИИП). По-специално, електронното политичско участие в страната е намаляло значително през 2016 г. (ранг 61), в сравнение с 2014 г. (ранг 17). Освен това, според един доклад на ОИСР [3] по-малко от 10% от гражданите са взели участие в онлайн допитване или гласуване за граждански или политически въпроси. Налице е необходимост от повишаване на електронно участие в Гърция, за да се преодолее пропастта между гръцките политици и (млади) хора.

Решение на проблема

За да отговори на посочените по-горе предизвикателства, гръцкият пилот на проекта #ask използва Twitter мобилизация като мощно средство за свързване на гръцките политици и млади хора. Пилотът използва #ask дашборда на проекта, за да посредничи в политически дискусии в Twitter за периода март 2016 г. – Април 2018 г. Посредничеството на пилота в дискусиите се провеждаше в редовни интервали от време (например веднъж или два пъти на ден). В допълнение, три работни срещи бяха организирани, за да се обучи група младежи как да действат като Twitter дискусионни брокери. На последно място, усилия и резултатите от дейноста на пилота бяха представени на редица събития, включително международни конференции и изложби. В Twitter хендъла на гръцкия пилот е @ASK_youth_GR.

Резултати

Съдържанието на повечето брокерирани дискусии на гръцкия пилот разглежда икономическата криза в Гърция. Допълнителни теми, които бяха обсъждани бяха:  сексуална ориентация и равенството между половете; приобщаване и участие на NEETs-младежите и младежко участие (социално-икономическо, културно); имиграция и миграция; околна среда; тероризъм; образованието и заетост; ЕС и ЕС (дез)интеграция; демокрация и права на човека; здраве.

Гръцкият пилот е прилжил в дашборда на проекта повече от 200 Twitter хендъли на политици и 600 Twitter хендъли на младе хора, като всички от тях са активни в Twitter и се интересуват от категориите на темите, избрани от проекта. В частност, за Twitter хендъли, свързани с политици могат да считат Twitter акаунтите на гръцките политически партии или на отделни политици. За Twitter хендъли, свързани с младите хора могат да считат и Twitter акаунтите на националните младежки съвети, членове на националните младежки съвети, организациите и младежките НПО мрежи, неправителствените младежки организации или отделни млади хора.

При използване на #ask таблото, гръцкия пилот е реализирал повече от 650 боркерирани дискусии сред идентифицираните Twitter хендъли. Често боркерираните дискусии съдържат информационни графики, за да бъдат по-привлекателни.

Гръцкият пилот е постигнал с дейностите си онлайн повече от 1300 отговора, 700 харесвания и 750 ретуитове.

Скрийншотна снимка на популярна боркерирана дискусия е представена по-долу.

Greece

[1] http://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/greece

[2] https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/Digital%20News%20Report%202017%20web_0.pdf?utm_source=digitalnewsreport.org&utm_medium=referral

[3] http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556949/IPOL_STU(2016)556949_EN.pdf