Ελλάδα – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Το Γενικό πλαίσιο

Από την πρώτη χρόνια που έγινε αισθητή η οικονομική κρίση στην Ελλάδα (2009) (μια κρίση η που αποτελεί μέρος της συνεχόμενης Ευρωπαϊκής κρίσης) η Ελληνική νεολαία έχει έρθει αντιμέτωπη με τη συνεχόμενη αύξηση των ποσοστών ανεργίας, την εκτεταμένη ανασφάλεια και την κοινωνική απομόνωση. Συγκεκριμένα, παρόλη την πίεση που έχουν δεχθεί οι Ελληνικές κυβερνήσεις για την αναδόμηση της απασχόλησης και του κοινωνικού συστήματος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης, το ποσοστό ανεργίας των νέων στην Ελλάδα φτάνει το 60% με αποτέλεσμα οι Έλληνες νέοι να έχουν μόνο δυο επιλογές: να περιμένουν για ένα «θαύμα» που θα τους επιτρέψει να επανεκκινήσουν τις ζωές τους από το μηδέν ή να ξενιτευτούν στο εξωτερικό με σκοπό να εξασφαλίσουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.

Την ίδια στιγμή η ραγδαία αύξηση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα είναι γεγονός με το Twitter να είναι το τρίτο πιο διάσημο μέσο στις αρχές του 2018. Παρόλα αυτά το ποσοστό χρήσης του Twitter είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με το ποσοστό χρήσης του δημοφιλέστερου μέσου κοινωνικής δικτύωσης στην Ελλάδα που είναι το Facebook. Συγκεκριμένα το Facebook είναι το μακράν το δημοφιλέστερο μέσο κοινωνικής δικτύωσης στην Ελλάδα (86.32%), ακολουθούμενο από το Pinterest (5.31%) και το Twitter (3.14%) [1]. Επιπλέον, σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύτηκε από το Reuters Institute το 2017 [2], η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από “μεγάλη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τη διάδοση ειδήσεων καθώς επίσης και από ακραία κατάτμηση της αγοράς των online ειδήσεων ”.

Για ποια θέματα μιλάνε όμως οι Έλληνες στo Twitter; Προφανώς η οικονομική κρίση των τελευταίων χρόνων αποτελεί το βασικότερο αντικείμενο συζήτησης των τελευταίων χρόνων και κυρίως οι αιτίες, οι συνέπειες και οι τρόποι αντιμετώπισης της κρίσης αυτής. Το ίδιο ακριβώς θέμα κυριαρχεί και στις συζητήσεις ανάμεσα στους Έλληνες νέους (όχι όμως σε τόσο μεγάλη έκταση).

Η πρόκληση

Ο Ελληνικός πιλότος στο έργο #ask επιδιώκει τη διεξαγωγή πολιτικών συζητήσεων ανάμεσα σε Έλληνες πολιτικού και νέους σε μια χώρα που έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από την οικονομική κρίση των τελευταίων χρόνων. Επιπλέον, η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία κατατάσσεται σχετικά χαμηλά στο eParticipation index (EPI) των Ηνωμένων Εθνών. Συγκεκριμένα, το EPI της Ελλάδας έχει μειωθεί σημαντικά από το 2016 (κατάταξη στη θέση 61) σε σχέση με το 2014 (κατάταξη στη θέση 17). Επίσης, σύμφωνα με μια αναφορά του OECD [3] λιγότεροι από το 10% των Ελλήνων πολιτών έχουν λάβει μέρος σε online διαβουλεύσεις ή ψηφοφορίες σχετικές με αστικά ή πολιτικά ζητήματα. Υπάρχει λοιπόν η ανάγκη να ενισχυθεί η ηλεκτρονική συμμετοχή στην Ελλάδα και να γεφυρωθεί το κενό ανάμεσα σε Έλληνες πολιτικούς και νέους.

Η λύση

Με σκοπό την επίλυση των ζητημάτων που περιγράφηκαν παραπάνω, ο Ελληνικός πιλότος του έργου #ask χρησιμοποιεί το Twitter σαν ένα ισχυρό εργαλείο σύνδεσης των Ελλήνων πολιτικών και νέων. Συγκεκριμένα ο πιλότος χρησιμοποιεί το λογισμικό #ask Dashboard και λειτουργεί σαν διαμεσολαβητής για τη δημιουργία πολιτικών συζητήσεων στο Twitter για το χρονικό διάστημα Μάρτιος 2016 – Απρίλιος 2018. Η διαμεσολάβηση των συζητήσεων γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. κατά μέσο όρο 1-2 φορές την ημέρα). Επιπροσθέτως, κατά το διάστημα αυτό, διοργανώθηκαν τρία workshops για την εκπαίδευση στο πώς μπορεί κάποιος να λειτουργήσει σαν διαμεσολαβητής συζητήσεων στο Twitter. Τέλος, οι προσπάθειες του πιλότου και τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν σε διάφορες εκδηλώσεις, όπως στο συνέδριο e-Democracy του 2017 και τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο του 2017.

Το Twitter handle του Ελληνικού πιλότου είναι το @ASK_youth_GR.

Τα αποτελέσματα

Το περιεχόμενο των περισσότερων συζητήσεων διαμεσολάβησης του Ελληνικού πιλότου σχετίζεται με την οικονομική κρίση στην Ελλάδα. Επιπλέον δημοφιλείς θεματικές ενότητες συζητήσεων αποτελούν η σεξουαλικότητα και η ισότητα των 2 φύλων, η ανεργία των νέων, το προσφυγικό, το περιβάλλον, η τρομοκρατία, η εκπαίδευση και ενασχόληση, η αποσύνθεση της Ευρώπης, η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα και η υγεία. Στα πλαίσια του Ελληνικού πιλότου έχουν ανευρεθεί περισσότερα από 200 Twitter handles πολιτικών και 1000 Twitter handles νέων, όλοι τους ενεργοί στο Twitter και με ενδιαφέρον για τις θεματικές ενότητες που έχουν επιλεχθεί στο έργο. Τα Twitter handles των πολιτικών μπορεί να ανήκουν σε λογαριασμούς Ελληνικών πολιτικών κομμάτων ή πολιτικών προσώπων. Τα Twitter handles των νέων μπορεί να ανήκουν σε λογαριασμούς Ελληνικών συμβουλίων νεολαίας, μελών συμβουλίων νεολαίας, μη κυβερνητικών οργανώσεων που σχετίζονται με τη νεολαία, ή ανεξάρτητων νέων. Ο Ελληνικός πιλότος χρησιμοποίησε το #ask Dashboard για να διαμεσολαβήσει στη δημιουργία περισσότερων από 700 συζητήσεων ανάμεσα στα Twitter handles των πολιτικών και των νέων. Πολύ συχνά οι συζητήσεις αυτές περιείχαν και infographics για να ελκύουν το ενδιαφέρον. Η επόμενη εικόνα παρουσιάζει μια δημοφιλή συζήτηση στο Twitter. Τέλος, οι συζητήσεις που δημιουργήθηκαν στο Twitter προκάλεσαν περισσότερα από 1300 replies, 700 likes και 750 retweets.

Greece

[1] http://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/greece

[2] https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/Digital%20News%20Report%202017%20web_0.pdf?utm_source=digitalnewsreport.org&utm_medium=referral

[3] http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556949/IPOL_STU(2016)556949_EN.pdf